Vostok Program

Back to Gallery » Flight Status: Authentic, Flown
Crew: Vostok 1 - Yuri Gagarin; Vostok 2 - Gherman Titov; Vostok 3 - Andriyan Nikolayev; Vostok 4 - Papel Popovich; Vostok 5 - Valery Bykovsky; Vostok 6 - Valentina Tereshkova
Launch Vehicle: R-7 Vostok 8K72K
Part of the Cosmosphere’s Collection.